Polityka prywatności

Niniejszym informujemy Pana / Panią, że przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe przekazane nam w związku z korzystaniem z naszych usług. Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest:
EkoDom Tomasz Poniatowski,
ul. Radiowa 30A,
80-298 Gdańsk,
NIP 718-132-63-57,
e-mail: biuro@domywbaninie.pl,
tel.:+48 515-371-717

Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych

W związku z naszą współpracą, może dochodzić do powierzenia przetwarzania Pana / Pani danych następującym podmiotom:

 • SAFI STUDIO Paweł Nowakowski, Dębina, ul. Spacerowa 25, 05-152 Czosnów, NIP: 5311610855 – w celu przechowywania Pana / Pani danych osobowych w ramach systemu rezerwacji Bookero, 
 • TENIS NETWORK SP. CYWILNA, UL. STAROŚCIŃSKA 1/3 LOK. 16, 02-516 WARSZAWA, NIP: 5213708429, REGON: 362527209 – – w celu przechowywania Pana / Pani danych osobowych w ramach systemu rezerwacji Korty.org
 • H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168  – w celu przechowywania Pana / Pani danych osobowych na serwerze skrzynki pocztowej,
 • H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168 – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Pana / Pani dane na potrzeby wysyłki newslettera, 
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – w celu korzystania z usług Google, takich jak Google Drive i Google Docs, w ramach których może dochodzić do przetwarzania Pana / Pani danych osobowych,
 • BTCH Autoryzowany Partner Insert 80-462 Gdańsk, ul. „Dywizjonu 303” nr 23, NIP 5842449453 w celu korzystania z systemu do fakturowania, w którym są przetwarzane Pana / Pani dane na potrzeby wystawienia faktury,
 • Millenium S.C. , Dobrzewino, Grabowo 2, 84-208 Kielno, NIP 5882352205 – w celu korzystania z usług księgowych świadczonych przez podmiot zewnętrzny, który przetwarza Pana / Pani dane widoczne na fakturach.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Ponieważ korzystamy z usług Google, Pana / Pani dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w zakresie ich przechowywania na serwerach. Google przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Okres przechowywania danych

Pana / Pani dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo powyżej w ramach wskazania na cele i podstawy przetwarzania danych.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana / Pani zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pana / Pani dane, może Pan / Pani żądać, abyśmy je usunęli),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan / Pani żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem / Panią działań, jeżeli Pana / Pani mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie), 
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan/ Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pan / Pani wskazać nam Pana / Pani szczególną sytuację, która Pana / Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana / Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pana / Pani praw lub też, że Pana / Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (ma Pan / Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pan / Pani nam dostarczył na podstawie umowy lub Pana / Pani zgody. Może nam Pan / Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan / Pani, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pan / Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail biuro@domywbaninie.pl Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana / Pani uprawnień będziemy musieli odpowiednio Pana / Panią zidentyfikować.

Informacja o wymogu / dobrowolności podany danych

Podanie przez Pana / Panią danych jest warunkiem korzystania z naszych usług.

Regulamin składania rezerwacji

REGULAMIN REZERWACJI USŁUGi WYNAJĘCIA STOŁU DO TENISA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (zwany dalej: „REGULAMINEM”)

Niniejszy dokument (zwany dalej „regulamin”) reguluje zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, sposobów i terminów płatności za rezerwację, potwierdzeń dokonania rezerwacji i reklamacji dla obiektu sportowego należącego do  EkoDom Tomasz Poniatowski, ul.Radiowa 30A, 80-298 Gdańsk, NIP 718-132-63-57, dalej nazywanego “Właścicielem”
kontakt:
@mail: info@polandtt.pl
tel.:+48 515-371-717

Ceny podane na stronie http://www.polandtt.pl/rezerwuj/ są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wszystkie transakcje zawierane są w  walucie PLN. Płatności online obsługiwane sa przez DotPay

Rezerwacji pobytu można dokonać przy pomocy jednej z metod:

 1. Telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 pod numerem tel.: +48 515-371-717 – każda rezerwacja dokonana drogą telefoniczną traktowana jest jako rezerwacja wstępna. Wszelkie szczegółowe dane (w tym warunki rezerwacji) zostaną przesłane drogą mailową
 2. Przy pomocy systemu rezerwacyjnego dostępnego na stronie internetowej http://www.polandtt.pl/rezerwuj/

Rezerwacje wskazane w punktach 1, 2 powyżej są rezerwacjami wstępnymi.
Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu pełnej wartości rezerwacji. Płatność można dokonać gotówką jedynie do godziny 17.00 w przypadku telefonicznej rezerwacji. Rezerwacja online wymaga płatności online. Rezerwację można wykonać przed godziną rozpoczęcia wynajmu stołu.  

Płatność online należy należy dokonać w ciągu 5 min od dokonania rezerwacji. Nie opłacenie rezerwacji w odpowiednim czasie powoduje zdjęcie blokady na rezerwacje i zwolnienie danego terminu do ponownych rezerwacji.

Uiszczenie płatności i tym samym skuteczne dokonanie rezerwacji oznacza zapoznanie się a także akceptację warunków rezerwacji oraz polityki prywatności firmy określonych w regulaminie.

Skrócenie czasu wynajmu nie jest podstawą do rekompensaty.

W przypadku skrócenia czasu wynajmu, Gość zobowiązuje się pokryć pełną wartość rezerwacji.

Anulowanie rezerwacji jest możliwe do 12 godzin przed planowaną godziną rezerwacji.

Rezerwacje mogą być anulowane jedynie telefonicznie w godz. od 8:00-17:00, pod nr tel.: +48 515-371-717

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonaną rezerwację. Oferty opublikowane na stronie, systemie rezerwacyjnym, przedstawione drogą telefoniczną lub osobiście nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następnych kodeksu cywilnego. Oferta cenowa Właściciela, do czasu potwierdzenia, może ulec zmianie.

Informacja dla klienta dotycząca zasad składania reklamacji

W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez firmę Ekodom Tomasz Poniatowski klient ma prawo złożyć reklamację.

[Forma i miejsce złożenia reklamacji]
§ 1

1.Reklamacje mogą być wnoszone przez klienta:

1)z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres: biuro@domywbaninie.pl

2.  Do reklamacji – o ile to możliwe – należy dołączyć dokumenty, dodatkowe informacje/wyjaśnienia dotyczące reklamowanej transakcji.
§ 2

1. Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej powinna zawierać:
1) imię i nazwisko lub nazwę klienta;
2) adres korespondencyjny;
3) dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta;
4) oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń;

2. W przypadku stwierdzenia przez sprzedawcę braku informacji wymaganych do rozpatrzenia reklamacji, zwrócimy się do klienta o ich uzupełnienie w formie w jakiej klient złożył reklamację.

4.W sytuacji odmowy podania przez klienta wszystkich danych niezbędnych do rozpoczęcia procesu dotyczącego rozpatrzenia reklamacji, firma Ekodom Tomasz Poniatowski poinformuje klienta, że rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe, ze względu na niekompletność oświadczenia klienta. 

[Sposób potwierdzenia wpływu reklamacji]
§ 3

Firma Ekodom Tomasz Poniatowski potwierdza złożenie reklamacji w formie elektronicznej.

[Termin rozpatrzenia reklamacji]
§ 4

1.Odpowiedź na reklamację winna być udzielona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 15 dni roboczych w przypadku reklamacji, które dotyczą praw i obowiązków wynikających z Ustawy o usługach płatniczych lub 30 dni kalendarzowych w pozostałych przypadkach, od dnia otrzymania reklamacji 

2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach terminy, o których mowa w ust. 1 mogą ulec wydłużeniu do 35 dni roboczych w przypadku reklamacji,które dotyczą praw i obowiązków wynikających z Ustawy o usługach płatniczych, oraz do 60 dni kalendarzowych w pozostałych przypadkach.

3.W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie określonym w ust. 1, firma Ekodom Tomasz Poniatowski informuje o tym klienta w formie elektronicznej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wraz z podaniem:

1)przyczyn opóźnienia w rozpatrywaniu reklamacji;

2)okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia zastrzeżeń klienta;

3)przewidywanego terminu udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, który nie
może być dłuższy niż określony w ust. 2.

[Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji]
§ 5

1. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej i wysłana:
1) wyłącznie na wniosek klienta z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy, z którego reklamacja została wysłana, chyba że klient poda w reklamacji inny adres mailowy poprzez załączenie skanu odpowiedzi.

Jak zarezerwować stół?

1. Zarejestruj się lub zaloguj jeśli masz utworzone konto.
2. Wybierz stół, godzinę i czas rezerwacji.
3. Przejdź dalej i zaakceptuj wybór bądź zrezygnuj i dokonaj ponownego wyboru.
4. Przejdź do płatności online, zostaniesz przekierowany na stronę DotPay i zapłać za rezerwacje.
5. W trakcie i po dokonaniu płatności będziesz informowany o statusie rezerwacji / zamówienia
Jeśli nie dostałeś emaila z informacją , sprawdź w spamie.

Wszystkie swoje rezerwacje, płatności możesz podejrzeć na swoim koncie.

Jak złożyć rezerwacje stołu

1. Zarejestruj się lub zaloguj jeśli masz utworzone konto.
2. Wybierz stół, godzinę i czas rezerwacji.
3. Przejdź dalej i zaakceptuj wybór bądź zrezygnuj i dokonaj ponownego wyboru.
4. Przejdź do płatności online, zostaniesz przekierowany na stronę DotPay i zapłać za rezerwacje.
5. W trakcie i po dokonaniu płatności będziesz informowany o statusie rezerwacji / zamówienia
Jeśli nie dostałeś emaila z informacją , sprawdź w spamie.

Wszystkie swoje rezerwacje, płatności możesz podejrzeć na swoim koncie.

FAQ Regulamin rezerwacji

REGULAMIN REZERWACJI USŁUGi WYNAJĘCIA STOŁU DO TENISA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (zwany dalej: „REGULAMINEM”)

Niniejszy dokument (zwany dalej „regulamin”) reguluje zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, sposobów i terminów płatności za rezerwację, potwierdzeń dokonania rezerwacji i reklamacji dla obiektu sportowego należącego do  EkoDom Tomasz Poniatowski, ul.Radiowa 30A, 80-298 Gdańsk, NIP 718-132-63-57, dalej nazywanego “Właścicielem”

Ceny podane na stronie http://www.polandtt.pl/rezerwacje/ są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wszystkie transakcje zawierane są w  walucie PLN.

Rezerwacji pobytu można dokonać przy pomocy jednej z metod:

 1. Telefonicznie w godzinach od 8:00 do 17:00 pod numerem tel.: +48 515-371-717 – każda rezerwacja dokonana drogą telefoniczną traktowana jest jako rezerwacja wstępna. Wszelkie szczegółowe dane (w tym warunki rezerwacji) zostaną przesłane drogą mailową
 2. Przy pomocy systemu rezerwacyjnego dostępnego na stronie internetowej http://www.polandtt.pl/rezerwacje/

Rezerwacje wskazane w punktach 1, 2 powyżej są rezerwacjami wstępnymi.
Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu pełnej wartości rezerwacji. Rezerwację można wykonać przed godziną rozpoczęcia wynajmu stołu.  

Płatność należy należy dokonać w ciągu 5 min od dokonania rezerwacji. Nie opłacenie rezerwacji w odpowiednim czasie powoduje zdjęcie blokady na rezerwacje i zwolnienie danego terminu do ponownych rezerwacji.

Uiszczenie płatności i tym samym skuteczne dokonanie rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w regulaminie oraz zapoznanie się z regulaminem.

Skrócenie czasu wynajmu nie jest podstawą do rekompensaty.

W przypadku skrócenia czasu wynajmu, Gość zobowiązuje się pokryć pełną wartość rezerwacji.

Anulowanie rezerwacji jest możliwe do 12 godzin przed planowaną godziną rezerwacji.

Rezerwacje mogą być anulowane jedynie telefonicznie w godz. od 8:00-17:00, pod nr tel.: +48 515-371-717

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonaną rezerwację.

Oferty opublikowane na stronie, systemie rezerwacyjnym, przedstawione drogą telefoniczną lub osobiście nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następnych kodeksu cywilnego. Oferta cenowa Właściciela, do czasu potwierdzenia, może ulec zmianie.